Algemene Voorwaarden, Privacy en Klachten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Rozemeijer Advocatuur en Mediation, gevestigd te Velserbroek, gemeente Velsen.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • de cliënt: de contractspartij van de het kantoor;
 • het kantoor: iedere afzonderlijk, of op basis van een arbeids-, of uitzendovereenkomst aan het kantoor verbonden personen;
 • honorarium: de financiële vergoeding, exclusief 5% kantoorkosten en verschotten, die de advocaat voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen;
 • verschotten: de kosten die de advocaat in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt;
 • kantoorkosten: kosten van de kantoorfaciliteiten.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die derden als opdrachtgever (hierna te noemen:‘cliënt’) verstrekken aan het kantoor voor het verlenen van juridische bijstand en die door hen zijn aanvaard. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Opdracht

Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor

Declaratie

 • Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd;
 • Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds en in beginsel maandelijks in rekening gebracht;
 • De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht;
 • In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissingen voor rekening van cliënt komen.

Betaling

 • Betaling van declaraties van de advocaat dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd ex art 6:119, of bij een handelsovereenkomst, ex art 6:119a BW;
 • Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van het kantoor of de advocaat gestelde bankrekening, dan wel een kasbetaling ten kantore onder afgifte van een kwitantie leidt tot kwijting van de cliënt, tenzij anders overeengekomen;
 • Indien de advocaat invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, met een minimum van 15 procent van het openstaande saldo, ten laste van de cliënt;
 • Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur
 • Indien de cliënt in verzuim is, is de advocaat gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten, totdat alle ter zake verzonden declaraties zijn voldaan. Voor eventuele hieruit voortvloeiende schade is de cliënt aansprakelijk.

Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van de advocaat c.q. het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis;
 • Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

Klachtenregeling / Geschillen

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;
Artikel 2 toepassingsbereik
 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen het kantoor en de cliënt.
 2. Iedere advocaat of jurist van kantoor draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.
Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 • het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 • het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 • behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 • medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 • verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.
Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Het kantoor heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Klachten- en Geschillencommissie Advocatuur, zie document.
Artikel 5 interne klachtprocedure
 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr S. Rozemeijer, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
Artikel 7 verantwoordelijkheden
 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.
Artikel 8 klachtregistratie
 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe
 4. klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 5. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.
Terbeschikkingstelling van informatie door cliënt

De cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de maatschap naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende schade, extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de cliënt. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de maatschap ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Indien en voor zover de cliënt zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan de cliënt geretourneerd.

Privacy

Rozemeijer Advocatuur respecteert de privacy van haar cliënten, van de bezoekers van haar website en van anderen van en over informatie wordt ontvangen. Verwerking van persoonlijke gegevens (‘persoonsgegevens’) gebeurt dan ook in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring informeren wij u hoe Rozemeijer Advocatuur omgaat met uw persoonsgegevens, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Onze identiteit en contactgegevens

Verantwoordelijk voor het registreren van uw persoonsgegevens is Rozemeijer Advocatuur, gevestigd aan de Zeilmakerstraat 20 te (1991 JC) Velserbroek.

Doel en grondslag voor het registreren van gegevens

Het kantoor verwerkt persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden: a. Voor het uitvoeren van de juridische diensten waarvoor het kantoor worden ingeschakeld. b. Om te voldoen aan administratieve verplichtingen die de wet en toezichthouders aan het kantoor stelt. c. In het kader van sollicitaties, trainingen en evenementen. d. Voor marketing- en relatiebeheer doeleinden, waaronder de website van kantoor.

Voor de hiervoor genoemde verwerkingen van gegevens bestaan de volgende grondslagen:

 • Wettelijke plicht;
 • Uitvoering van de overeenkomst van opdracht of gerechtelijke benoeming;
 • Gerechtvaardigd belang (beoordelen geschiktheid bij vacatures);
 • Toestemming (bij gevoelige persoonsgegevens).
 • Organisaties die uw persoonsgegevens van kunnen ontvangen
 • Uw persoonsgegevens kunnen aan de volgende organisaties worden doorgegeven:
 • Gerechtelijke instanties;
 • Advocaat van de wederpartij;
 • Toezichthouders;
 • Derde partijen die IT-diensten verlenen en met wie Rozemeijer Advocatuur een verwerkersovereenkomst heeft gesloten.
Bewaartermijnen

Persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van de uitvoering van een juridische dienst worden bewaard voor de duur van de wettelijke bewaarplicht.
Persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van een sollicitatie, training of evenement worden bewaard voor de duur van deze activiteiten.
Persoonsgegevens van bezoekers op de website die het contactformulier invullen worden twee weken bewaard tenzij met de bezoeker een overeenkomst van opdracht wordt gesloten, in welk geval de wettelijke bewaarplicht geldt. Persoonsgegevens ter zake andere marketing- en relatiebeheeractiviteiten worden bewaard gedurende maximaal 1 jaar.

Uw privacyrechten
 1. Op basis van de wet heeft u in bepaalde gevallen het recht op:
 2. Inzage in alle persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen;
 3. Verbetering en aanvulling van uw persoonsgegevens zodat fouten of onjuistheden kunnen worden hersteld;
 4. Verwijdering van uw persoonsgegevens of tijdelijke opschorting van de verwerking ervan;
 5. Het ontvangen van een digitaal bestand van alle persoonsgegevens die het kantoor van u bewaart zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen;
 6. Het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in het geval u van mening mocht zijn dat de bepalingen van deze verklaring of van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet wordt nageleefd.
Beveiliging

Uw persoonsgegevens zijn bij het kantoor in goede handen. Het kantoor treft alle beveiligingsmaatregelen die noodzakelijk zijn om inbreuk op uw gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Indien gebruik wordt gemaakt  van derde partijen die gegevens voor het kantoor verwerken, sluit het kantoor met hen een separate overeenkomst waarin de derde moet garanderen passende en organisatorische maatregelen te nemen voor het beveiligen van uw gegevens.

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het registreren van uw persoonsgegevens. U kunt daarvoor een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen bij S.Rozemeijer,de contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen vier weken een schriftelijke beslissing.
Deze privacyverklaring treedt in werking op 1 november 2019.  Het kantoor behoudt het recht voor deze te wijzigen.

Vernietiging dossiers

Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 5 jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

Nederlands recht van toepassing

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de maatschap is onderworpen aan het Nederlands recht. In zaken waarin de Geschillencommissie Advocatuur niet bevoegd is van het geschil kennis te nemen, worden geschillen uitsluitend beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.